Priser og vilkår

Generelt

Advokatfirmaet Wergeland streber etter å tilby våre tjenester til konkurransedyktige priser, et prinsipp vi har stått fast ved gjennom mine tyve år i bransjen. Vår erfaring viser at honorarene hovedsakelig bør reflektere den faktiske tiden som investeres i arbeidet, selv om dette naturligvis kan variere med oppdragets natur og kompleksitet. For saker som er rett frem og ukompliserte, tilbyr vi, på kundens forespørsel, en fast pris på forhånd.

Som advokater er vi bundet av Advokatforeningens etiske regler, og i saker som berører forbrukerinteresser, følger vi Konkurransetilsynets forskrifter for åpenhet rundt kostnader ved våre tjenester. Dette innebærer at vi ved oppstart av et nytt oppdrag informerer klienten om gjeldende timepriser, hvordan vi beregner honorarene, samt gir en oversikt over våre faktureringsprosedyrer. Om ønskelig, forplikter vi oss til å gi klienten kontinuerlig oppdatering om påløpende kostnader.

For private klienter spenner vår konsultasjonstimepris, avhengig av sakens art og advokatens erfaring – fra advokatfullmektig til partner – fra 2000 NOK til 5200 NOK, eksklusiv merverdiavgift. Det er imidlertid viktig å merke seg at vi i særegne tilfeller kan velge å justere dette prisspennet. Beregningen av timepris er basert på et minimum av 15 minutters arbeid per økt. Eventuelle spesialutgifter knyttet til saken vil bli fakturert i tillegg.

For våre næringslivsklienter vil honorarene være basert på individuelle avtaler som speiler den spesifikke oppgavens natur og omfang.

Det er verdt å nevne at Advokatfirmaet Wergeland ikke opererer på en “no-cure-no-pay”-basis. I tråd med Advokatforeningens regelverk, er det ikke tillatt for oss å fastsette våre honorarer kun som en prosentandel av det økonomiske utfallet i saken. Vår tilnærming er basert på åpenhet, rettferdighet, og over to tiår med juridisk erfaring for å sikre at våre klienters beste interesser alltid kommer først.

Alminnelige oppdragsvilkår

Advokatfirmaet Wergeland følger alminnelige vilkår og betingelser for både private kunder og øvrige klienter. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre priser, vilkår, og betingelser.

Oppdrag anses ikke som godkjent av Advokatfirmaet Wergeland før vi har mottatt en skriftlig bekreftelse på oppdraget.

Straffesaker

I de fleste straffesaker dekker retten forsvarskostnadene når tiltale er reist, og alltid i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning – det vil si, før det er tatt ut tiltale – dekker klienten vanligvis kostnadene relatert til egen forsvarer. Ved henleggelse eller frifinnelse i straffesaker, kan den tidligere tiltalte kreve å få dekket sine rettslige utgifter i henhold til reglene i straffeprosessloven.

Fri rettshjelp - gratis rettsak

Under spesielle omstendigheter, avhengig av klientens inntekt/formue, kan det innvilges mulighet for gratis rettssak av offentlige myndigheter.

Forsikringsdekning

I noen tilfeller kan advokatens honorarer delvis dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning, som er inkludert i mange vanlige husforsikringspoliser.

Ansvarssaker

I saker hvor det er mulig å fremme krav om erstatning fra en annen part, for eksempel i personskadesaker, kan det være hensiktsmessig å kreve at den ansvarlige skadevolder dekker rettsomkostningene som en del av den skadelidtes økonomiske tap som følge av saken.